ทายนิสััยจากการใส่รองเท้า มากันอีกแล้ว เข้าสู่เรื่องของ